Wesołe Słoneczka

Przedszkole - Oferta

WIZJA:
Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze, stwarzając warunki do indywidualnego rozwoju dziecka przygotowując go do:
  • podjęcia nauki w szkole,
  • radzenia sobie w różnych sytuacjach,
  • twórczego myślenia,
  • współpracy w grupie,
  • funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie,
  • samodzielności.
Przedszkole:
  • rozpoznaje specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i udziela profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • wspiera rodziców w wychowaniu dzieci w partnerstwie i zaufaniu.
  • kieruje się podstawami prawnymi – szczególnie Konwencją o Prawach Dziecka i Podstawą Programową Przedszkola oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi.
Praca przedszkola podlega ewaluacji a formułowane i wdrażane wnioski służą do doskonalenia jakości pracy.

MISJA :
Przedszkole wspomaga, wspiera, inspiruje, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego i emocjonalnego, rozwija uzdolnienia i zainteresowania oraz integruje dzieci ze środowiskiem rówieśniczym (w tym dzieci pełnosprawne z niepełnosprawnymi), przygotowuje do samodzielności.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami